ჩვენი მომსახურება
  •  გეოლოგიური სამუშაოები (მადნეული და არამადნეული წიაღისეულის საბადოების შესწავლა; გეოლოგიური აგეგმვა; პეტროგრაფიული, მინერალოგიური, ვულკანოგენური, ლითოლოგიური და სხვა სახის კვლევები; სასარგებლო კომპონენტების რესურსებისა და მარაგების დათვლა, გადათვლა და ა.შ.
  •  კონსალტინგური მომსახურება
  •  მინერალური ნედლეულის საბადოების ძებნა-ძიება
  •  სამთო ობიექტების პროექტირება, ექსპლუატაციისათვის მომზადება და ექსპლუატაცია
  •  საინჟინრო-გეოლოგიური სამუშაოების ჩატარება და დასკვნების მომზადება სამშენებლო ობიექტებისათვის
  •  გეოეკოლოგიური სამუშაოები
  •  გეოტურიზმის განვითარებისათვის მარშრუტების შერჩევა საქრთველოს ნებისმიერ რეგიონში